Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Yeet! Power Systems B.V.
Ondernemingsnummer 0751822254

Artikel 1 - Definities

 1. Yeet!: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Yeet! Exploitatie B.V, ook handelende onder de naam Yeet! Power Stations B.V.
 2. Afnemer: contractpartij van Yeet!
 3. Eindafnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die het betreffende product of dienst van Yeet! gebruikt en/of tracht te gebruiken.
 4. Product(en): de door of namens Yeet! geleverde of te leveren zaken of diensten.
 5. Leidinggevende medewerkers: medewerkers van – of namens - Yeet! die in het geheel geen uitvoerende of repeterende werkzaamheden verrichten. Binnen de organisatie van Yeet! tewerkgestelde werknemers zijn géén leidinggevenden, tenzij Afnemer uitdrukkelijk het tegendeel bewijst.
 6. BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.
 7. Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
 8. Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.
 9. Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen - waarbij Yeet! in staat is de overeengekomen diensten of werkzaamheden te verrichten of tot (af)levering van Producten over te kunnen gaan.
 10. Schriftelijk: met “schriftelijk” wordt tevens bedoeld langs elektronische weg (zoals mail, sms, social media en dergelijke) dan wel per fax of enig ander communicatiemiddel.
 11. Samengestelde levering of -offerte; een levering of -offerte waarin Yeet! namens derden of middels derden een al dan niet samenwerkend pakket aan producten of diensten aanbiedt of levert. Ook indien voor de werking van de samenstelling de dienst of het product van deze derde partij noodzakelijk is aanvaardt Yeet! geen aansprakelijkheid.

Artikel 2 - Toepasselijkheid en rangorde

 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van of met Yeet! Yeet! verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden en wijst dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 2. De (ver)nietig(baar)heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling(en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
 3. Wanneer van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen Yeet! en Afnemer zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention of International Sale of Goods) is dan wel wordt uitdrukkelijk uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in de ruimste zin des woords tussen Yeet! en Afnemer.
 5. Indien één of meerdere bepalingen of voorschriften onderling tegenstrijdig zijn, geldt de navolgende rangorde: overeenkomsten / opdrachtbevestigingen prevaleren boven deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, offertes, prijzen en handlingskosten

 1. Alle aanbiedingen, prijslijsten en offertes van Yeet! zijn altijd vrijblijvend, ook wanneer daarin een termijn is genoemd voor aanvaarding. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen.
 2. Alle prijsopgaven in offertes, prijslijsten of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, emballagekosten, opslagkosten, (de)montage- en installatiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 3. Bij het uitbrengen van een samengestelde prijsopgave, is Yeet! nooit verplicht tot het verrichten of leveren van een deel van de daarin genoemde producten of diensten en kan Afnemer geen rechten ontlenen aan de door Yeet! opgegeven (deel)prijzen.
 4. Yeet! heeft de bevoegdheid om verhogingen opgetreden in onder andere lonen, grondstofprijzen, brandstofkosten, vervoerskosten, opslagkosten, (de)montagekosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) aan Afnemer, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, diensten of leveringen die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door Yeet! moeten worden uitgevoerd.
 5. Yeet! heeft de bevoegdheid om prijzen van inkopen van kW’s elektriciteit te bepalen alsook de verkoopprijzen van kW’s elektriciteit vast te stellen indien Yeet! een laadnetwerk exploiteert; dit enkel met de bedoeling om de winstgevendheid van een exploitatie per direct dan wel verwacht in de toekomst te kunnen vergroten.
 6. Voor orders dan wel opdrachten met een kleine leveringsomvang, is Yeet! gerechtigd aanvullende handlingskosten in rekening te brengen.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

 1. De overeenkomst tussen Yeet! en Afnemer komt pas tot stand op het moment dat Yeet! de opdracht van Afnemer heeft bevestigd in de vorm van een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel factuur. Zolang Yeet! de opdracht van Afnemer niet schriftelijk of per factuur heeft bevestigd, kan Yeet! haar aanbieding of offerte herroepen of wijzigen dan wel is Yeet! nog niet gebonden aan de opdracht van Afnemer.
 2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van Yeet!, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 3. Door Afnemer, ten opzichte van de oorspronkelijke aanbieding of offerte van Yeet!, gemaakte voorbehouden of wijzigingen zijn slechts bindend voor Yeet! indien en voor zover deze zijn op– en overgenomen in de bevestiging of factuur als bedoeld in lid 1.
 4. Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Yeet! en Afnemer zijn overeengekomen.
 5. Yeet! is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 4 die zich voordoen na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 aan Afnemer door te berekenen.
 6. Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere Afnemers, zijn deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover Yeet!

Artikel 5 Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheden en opdrachtbevestiging

 1. Yeet! verplicht zich tegenover Afnemer de Producten of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid zoals beschreven in de bevestiging van Yeet! als bedoeld in artikel 4 lid 1.
 2. De conformiteit (onder meer als bedoeld in artikel 7:17 BW) is en blijft altijd beperkt tot de vooraf overeengekomen specificaties als bedoeld in lid 1.
 3. Zowel Yeet! als Afnemer zijn verantwoordelijk voor het vermarkten van de Producten en diensten, waaronder uitdrukkelijk mede (maar niet uitsluitend) begrepen het naleven van – dan wel voldoen aan - alle van toepassing zijnde wet– en regelgeving voor het vermarkten van de Producten en diensten door Afnemer en Yeet! Afnemer vrijwaart Yeet! voor aanspraken van derden (zoals autoriteiten, Reclame Code Commissie, overige instanties en dergelijke) uit dien hoofde voor haar deel van voornoemde verantwoordelijkheid.
 4. Yeet! staat niet in voor de werking en/of effecten van de door haar geleverde Producten met betrekking tot de gezondheid of het milieu indien door invloeden van buitenaf de correcte werking van de Producten of diensten worden beïnvloed.
 5. Afnemer is gehouden om eventuele wijzigingen of toevoegingen op de verzonden bevestiging direct ofwel onverwijld schriftelijk aan Yeet! kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden bevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van Yeet! tegenover Afnemer.
 6. In geval Afnemer wijzigingen of toevoegingen aanbrengt op de orderbevestiging als bedoeld in lid 1, is het bepaalde in artikel 4 lid 3 van overeenkomstige toepassing.
 7. Aan Afnemer getoonde monsters, prototypes of modellen worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Yeet! af te leveren Producten daaraan hoeven te beantwoorden.
 8. Aan Afnemer getoonde exploitatie verwachtingen (prognoses) worden bij wijze van aanduiding verstrekt, zonder dat de door Yeet! verwachte exploitatie verwachtingen daaraan hoeven te beantwoorden.
 9. Afnemer kan géén rechten ontlenen aan de door Yeet! gedane mededelingen over (technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de websites, catalogi, prijslijsten of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in de tot stand gekomen overeenkomst of in de in lid 1 bedoelde opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 10. Yeet! aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Afnemer zelf gemaakte ontwerpen, schetsen, opgaven van capaciteiten, kabelschema’s, alle (Product) specificaties in de ruimste zin des woords, plannen, schema’s en dergelijke, alsmede niet voor leveranciers, materialen / grondstoffen / elektriciteitsleveringen die uitdrukkelijk door of namens Afnemer worden voorgeschreven. Afnemer zal Yeet! op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.
 11. Het inwinnen van advies bij Yeet!, al dan niet over de gebruiks–of toepassingsmogelijkheden van door haar geleverde of nog te leveren Producten en diensten of over het door Afnemer (of de klant van de Afnemer) beoogde gebruiksdoel daarvan, ontslaat Afnemer nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.
 12. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de opdrachtbevestiging of overeenkomst als bedoeld in artikel 4 lid 1, is Yeet! nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de aanschaf of de keuzes van bepaalde producten door Afnemer, noch verstrekt Yeet! enige garanties daaromtrent alsmede niet voor het door Afnemer beoogde gebruiksdoel van door deze aangeschafte producten of diensten.
 13. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door Yeet! geleverde producten of diensten leveren voor Afnemer géén grond op om de tot stand gekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs / vergoeding of geeft dit recht op vervanging of herstel. Het is Yeet! te allen tijde toegestaan producten, ook na opdrachtbevestiging te vervangen, ook voor plaatsing, door producten met vergelijkbare of betere specificaties.
 14. Het is Yeet! te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Afnemer is vereist – toegestaan de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met Afnemer tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.
 15. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, heeft Yeet! het recht om specifieke Producten die in opdracht (en eventueel conform instructies en aanwijzingen) van en aan Afnemer zijn geleverd, ook voor derden te vervaardigen en aan deze te leveren.
 16. Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade die bij hem tewerkgestelde werknemers van Yeet! hebben opgelopen tijdens of in verband met de uitoefening van de werkzaamheden, schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade en de schade als bedoeld in artikel 7:658 lid 4 BW daaronder uitdrukkelijk mede begrepen. Afnemer zal Yeet! op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van werknemers uit dien hoofde.
 17. Afnemer is zelf verantwoordelijk en staat in voor de aanwezigheid en geldigheid van eventueel benodigde vergunningen, ontheffingen en dergelijke in de ruimste zin des woords, alsmede komen alle daarmee gepaard gaande kosten (uitsluitend) voor rekening en risico van Afnemer.
 18. Afnemer is verplicht op eerste vordering van Yeet! onverwijld de noodzakelijke en vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords.
 19. Yeet! is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens Afnemer beschikbaar gestelde materialen, onderdelen en dergelijke voor verdere verwerking, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door Yeet! of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Yeet! of diens leidinggevende medewerkers. Afnemer vrijwaart Yeet! geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van Afnemer, van Yeet! of derden.
 20. Ten aanzien van de door Yeet! geleverde Producten en diensten is deze nimmer gehouden verdergaande waarborgen in de ruimste zin van het woord te verlenen aan Afnemer dan welke de leveranciers of producenten van de betreffende zaken garanderen aan Yeet!
 21. Ten aanzien van de door Yeet! ingeschakelde derden, kan Yeet! niet tot meer worden gehouden dan wel is Yeet! niet in een verdergaande mate aansprakelijk jegens Afnemer dan waartoe de betreffende ingeschakelde derde jegens Yeet! kan worden gehouden.
 22. Yeet! behoudt zich te allen tijde de bevoegdheid voor om rechtstreeks aan Eindafnemers te verkopen en/of te leveren, hetgeen voor Afnemer geen reden tot annulering of beëindiging van de met Yeet! gesloten overeenkomst oplevert.

Artikel 6 - Levertijden, levering, aflevering en risico

 1. De door Yeet! opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het louter verstrijken van deze termijnen raakt Yeet! niet in verzuim en kan Afnemer niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In geval dat Yeet! afhankelijk is van de levertijden van derden voor het aanleveren van cruciale onderdelen, bepalend voor het functioneren van het geheel van de opdrachtbevestiging op een opgegeven termijn, zal Afnemer enkel een verschuiving van de termijn dienen te respecteren, zonder reserve. Als Yeet! een termijn laat verstrijken zonder aanwijsbare en/of niet door Yeet! opgegeven reden, niet zijnde een termijnverstrijking van aanlevering door een derde als hiervoor beschreven, kan Afnemer niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan maar is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van 30 werkdagen is opgenomen.
 2. Leveringen vinden plaats in diverse fases; artikel 6 lid 1 is op alle termijnen en stappen van toepassing.
 3. Eerste fase van een levering is de opdrachtbevestiging, als bedoeld in artikel 4 lid 1, met leveringstermijn en betaalvoorwaarden. Deze fase zal betekenen dat Afnemer aan Yeet! een opdracht tot productie verstrekt; behalve indien anders schriftelijk vastgelegd.
 4. Tweede fase van een levering start automatisch na het verstrijken van de vastgelegde termijn van artikel 6 lid 3; deze termijn is onderhavig aan het in artikel 6 lid 1 gestelde.
 5. Levering in de 2e fase vindt plaats af magazijn van Yeet! (ex-works) of van de door deze ingeschakelde derde(n), tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
 6. De in lid 5 bedoelde levering en aflevering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de af te leveren zaken gereed staan voor Afnemer in het voorraad / opslagmagazijn van Yeet! of van de door deze ingeschakelde derde(n) en dit schriftelijk of anderszins door Yeet! kenbaar wordt gemaakt aan Afnemer.
 7. Vanaf het moment als bedoeld in lid 6 worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van Afnemer en zijn dan wel komen die zaken vanaf dat moment voor diens rekening en risico; behalve indien anders schriftelijk overeengekomen of anders bedoeld.
 8. In het geval aflevering niet plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in lid 3, dan wel anders is overeengekomen, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Tijdens het transport zijn de af te leveren zaken niet verzekerd door Yeet! en zijn / komen die zaken reeds voor rekening en risico van Afnemer. Het risico tijdens transport dient Afnemer zelf te verzekeren. Yeet! bepaalt de wijze van transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief/ afleveringsbescheiden van de vervoerder strekt tot bewijs van aflevering of de weigering tot in ontvangst nemen door Afnemer.
 9. Indien aflevering plaatsvindt conform het bepaalde in lid 5, komen de kosten voor aflevering of bezorging – de transportkosten daaronder mede, doch niet uitsluitend begrepen - volledig voor rekening van Afnemer en is het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
 10. Indien – buiten de situatie als bedoeld in artikel 8 lid 1 – door niet aan Yeet! toe te rekenen omstandigheden de af te leveren Producten niet of niet-tijdig kunnen worden afgeleverd conform het bepaalde in lid 6, is Yeet! bevoegd deze zaken voor rekening en risico van Afnemer al dan niet bij derden te (doen) laten opslaan.
 11. De laatste fase zal de in gebruikstelling van de Producten zijn, wanneer ook de dienst “exploitatie” indien overeengekomen, zal aanvangen.
 12. Yeet! is bevoegd om in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze ook afzonderlijk aan Afnemer te factureren.
 13. Yeet! is te allen tijde gerechtigd zaken onder rembours aan de Afnemer te verzenden. Indien de Afnemer bij aankomst van de zaken op de plaats van bestemming weigert te betalen, is Yeet! gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 14. Indien Yeet! nadere informatie of bescheiden van Afnemer of derden nodig heeft om haar verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in lid 1 bedoelde termijn pas aan op het moment dat Yeet! die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verlangen van zekerheden

 1. Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij Yeet! over de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Afnemer, is Yeet! bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden alsook oplevering als bedoeld in artikel 6 lid 11, op te schorten totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan Yeet!
 2. Of de door Afnemer aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter beoordeling van Yeet!. Afnemer is aansprakelijk voor de door Yeet! door deze vertraagde aflevering of bezorging te lijden schade.
 3. Indien Yeet! via een derde (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: kredietinformatiebureaus, kredietverzekeraars en dergelijke) verneemt dat Afnemer tegenover derden in verzuim is dan wel als niet kredietwaardig of insolvabel wordt beschouwd, is Yeet! gerechtigd de in dit artikel bedoelde zekerheden te verlangen en/of alle lopende verplichtingen op te schorten dan wel alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang via een schriftelijke verklaring te ontbinden. De hieraan verbonden kosten en schades zijn voor rekening van de Afnemer.

Artikel 8 - Opslag, opschorting en retentierecht

 1. In geval Afnemer weigert de (af)geleverde Producten af te nemen of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is Yeet! bevoegd deze Producten voor rekening van Afnemer op te slaan. Van de opslag zal Afnemer zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk of anderszins in kennis worden gesteld door Yeet!. Opgeslagen Producten als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn (af) geleverd dan wel te zijn bezorgd aan Afnemer en zijn vanaf het moment van opslag voor risico van Afnemer.
 2. Ingeval Yeet! overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten alsmede de factuur ter zake de afgeleverde dan wel bezorgde Producten of uitgevoerde diensten / werkzaamheden direct en in zijn geheel opeisbaar.
 • Yeet! komt het retentierecht toe in alle gevallen Afnemer, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen tegenover Yeet! of vanwege enige andere grond tegenover Yeet! aansprakelijk mocht zijn. Yeet! eveneens gerechtigd de (af)levering van zaken op te schorten dan wel zijn retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel. Onverminderd alle overige rechten die Yeet! toekomen ingeval Afnemer weigert de afgeleverde Producten af te nemen of weigert mee te werken aan de exploiatie daarvan, is Yeet! bevoegd vrijelijk en voor rekening en risico van Afnemer over deze opgeslagen Producten te beschikken alsmede eventuele inkomsten uit exploitatie van die Producten te verrekenen met al hetgeen Afnemer aan Yeet! is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook.
 • Artikel 9 - Niet -toerekenbare tekortkoming

  1. De overeengekomen termijn voor het leveren van Producten dan wel verrichten van diensten of werkzaamheden door Yeet! wordt verlengd met de periode, gedurende welke Yeet! door overmacht is verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.
  2. Van overmacht aan de zijde van Yeet! is sprake, indien Yeet! na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 4 (alsook na het moment van opeisbaarheid) verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan laadpalen en/of laadpalenbesturing kasten, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, niet-werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van Yeet!, Afnemer als bij derden van wie Yeet! de benodigde materialen, grondstoffen of personeel geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van Yeet! ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van Yeet! in gemoede niet kan worden gevergd dat hij aan diens verplichtingen voldoet.
  3. Pas indien door overmacht de dienstverlening of levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, zijn zowel Yeet! als Afnemer bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft Yeet!, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
  4. In geval door overmacht de resterende te leveren diensten van Yeet! of levering met meer dan twee maanden wordt vertraagd, is Afnemer niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan Yeet! te voldoen voor de Producten of diensten die reeds door Yeet! zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.

  Artikel 10 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Yeet! is alleen aansprakelijk voor schade, geleden door Afnemer of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid van Yeet! of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevende medewerkers. Dit, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde. Voor zover Yeet! buiten opzet of grove schuld aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.
  2. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Yeet! verzekerd is dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van Yeet! geldende gebruiken en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, waarbij Yeet! het eigen risicobedrag mag inhouden. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1 en is de aansprakelijkheid van Yeet!, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij tot uitkering over gaat en ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, te allen tijde (dus ook ingeval Yeet! buiten opzet of grove schuld jegens Afnemer aansprakelijk mocht zijn) beperkt als volgt:
   1. Yeet! is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde Producten of diensten, voortvloeiende uit: het (al dan niet ondeskundig) gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van die Producten zelve of door onvakkundig gebruik van specifieke Producten, materialen, grondstoffen, die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften - door of namens Afnemer uitdrukkelijk worden voorgeschreven, dan wel door deze ter beschikking zijn gesteld aan Yeet! of aan door deze ingeschakelde derden;
   2. Yeet! is nimmer aansprakelijk voor schade van Afnemer of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit de door of namens Yeet! mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van voorzorgsmaatregelen door Yeet! of haar leidinggevende medewerkers;
   3. In geval van mondelinge door of namens Yeet! verstrekte informatie dan wel informatie in reclame-uitingen en dergelijke, is Yeet! nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie;
   4. Yeet! is niet aansprakelijk voor (tegenvallende) verkoopresultaten van Afnemer of de door Yeet! ter hand genomen exploitatie indien dit deel uitmaakt van de overeenkomst. Uitsluitend Afnemer draagt te allen tijde het ondernemersrisico van de Producten of geleverde diensten; voor het overeengekomen deel indien een percentage is overeengekomen;
   5. In geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel is, buiten de situatie dat het door de verzekeringsmaatschappij van Yeet! uitgekeerde bedrag minus de inhouding van het eigen risicobedrag hoger uitvalt, Yeet! nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende levering of van de verrichte dienst(en) waardoor de schadeveroorzakende gebeurtenis is ontstaan, zulks met een maximum van € 5.000,--. Niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (schade door bedrijfsstoring, recalls, andere onkosten, derving van inkomsten / geleden verlies of gederfde winst en dergelijke daaronder maar niet uitsluitend begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Onder gevolgschade wordt tevens begrepen alle vermogensschade of ander nadeel die de door of namens Yeet! (af)geleverde Producten of verrichtte werkzaamheden hebben toegebracht aan andere zaken of personen alsook aanspraken van derden en ongeacht uit welke hoofde. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schades te verzekeren;
   6. De door Yeet! te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Afnemer geleden schade.
  3. Afnemer is gehouden Yeet!, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde Producten of prestatie(s).
  4. Indien Afnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Yeet! tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Afnemer – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Yeet! en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Yeet! op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden. Het bepaalde in lid 3 is van overeenkomstige toepassing.

  Artikel 11 - Reclames en retourzendingen

  1. Onder reclames worden verstaan: een beroep van Afnemer op het feit dat de door Yeet! afgeleverde Producten of verrichtte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet-direct zichtbare gebreken.
  2. Reclames, gebaseerd op onvolkomenheden in natuurproducten, zijn niet gegrond ingeval deze onvolkomenheden verband houden met de aard – en de eigenschappen - van de grondstof(fen) waaruit de Producten zijn vervaardigd, dit ter beoordeling van Yeet!
  3. Afnemer is, bij aflevering of bezorging conform artikel 6 lid 5, verplicht om alle afgeleverde of bezorgde Producten terstond bij aflevering of bezorging te tellen/te wegen en te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen of andere onvolkomenheden (zoals afwijkingen aangaande vooraf overeengekomen specificaties en dergelijke) en die tekortkomingen op de CMR vrachtbrief te vermelden, alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare gebreken alvorens deze zaken op te slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken. Door of namens Afnemer in gebruik genomen dan wel doorgeleverde Producten worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken door Yeet! te zijn (af) geleverd.
  4. Controles van afleveringen dienen binnen 24 uur uitgevoerd te worden of zo snel als mogelijk indien deze termijn door omstandigheden niet gehaald kan worden. Als bij Controle blijkt dat er gereclameerd wordt, zal Afnemer dit binnen 48 uur aan Yeet! melden.

  Artikel 12 - Betaling en facturen

  1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, moeten betalingen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum plaatsvinden en, indien op de factuur gemeld, direct op een door Yeet! aangewezen bankrekening, zulks ter keuze van Yeet!
  2. Betalingen zullen deelbetalingen zijn die horen bij de fases als gemeld in artikel 6, hetgeen betekent dat bij fase 1 een factuur wordt gestuurd en tijdig wordt voldaan als omschreven in lid 1 ten hoogte van 50% van de gehele order, bij fase 2 een factuur voor 40% van de gehele order en bij fase 3 een factuur van 10% van de gehele order; opdat de gehele betaling geschied zal zijn na fase 3.
  3. Eventuele bezwaren of reclamaties tegen verzonden facturen van Yeet!, moet Afnemer uiterlijk binnen 5 werkdagen na de factuurdatum schriftelijk en onder opgave van redenen aan Yeet! kenbaar maken, bij gebreke waarvan de juistheid en verschuldigdheid van de factuur vaststaat.
  4. Afnemer is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
  5. De betaling door Afnemer is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door Yeet! aangewezen bankrekening is bijgeschreven. Afnemer is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.
  6. Vanaf de eerste dag dat Afnemer op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is gekomen, is deze de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.
  7. Indien Afnemer niet tijdig of volledig aan diens betalingsverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is gekomen, is Yeet! bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Afnemer aansprakelijk voor de door Yeet! geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
  8. Indien Yeet! bij het in verzuim komen van Afnemer tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of incassomaatregelen door of namens Yeet! zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,--. Indien Yeet! gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van Afnemer.

  Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen Producten of diensten blijven in eigendom van Yeet!, totdat Afnemer de daarvoor overeengekomen prijs of vergoeding en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met Yeet! tot stand gekomen overeenkomsten - volledig heeft voldaan.
  2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, is Afnemer bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden.
  3. Bij een doorverkoop als bedoeld in lid 2, is Afnemer verplicht ten behoeve van Yeet! op haar eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende vorderingen.
  4. Indien Yeet! in het kader van de tot stand gekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde Producten in eigendom van Yeet! totdat Afnemer (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.
  5. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Afnemer is overgegaan, is deze buiten de situatie als bedoeld in lid 2 niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren.
  6. Vanaf het moment dat Afnemer ingevolge artikel 12 of anderszins in verzuim is geraakt of Yeet! goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is Yeet! bevoegd de aan Afnemer afgeleverde / bezorgde Producten, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. Afnemer is verplicht deze Producten op de eerste vordering van Yeet! onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave, waaronder begrepen de transportkosten, zijn geheel voor rekening van Afnemer.
  7. Na een terugname als bedoeld in lid 7 zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.

  Artikel 14 - Eigendommen Yeet!

  1. Alle zaken, inclusief materialen en onderdelen die Yeet! of de door deze ingeschakelde derde(n) ter uitvoering van de overeenkomst aan Afnemer ter beschikking stelt (zoals gereedschappen, werktuigen, machines, afbeeldingen, tekeningen, opgaven, schema’s, afmetingen, reclame of promotiemateriaal en dergelijke), blijven te allen tijde in eigendom van Yeet! of de derde(n). Yeet! behoudt zich te allen tijde het recht voor deze zaken terug te nemen, waarbij Afnemer gehouden is die zaken op eigen kosten en op eerste verzoek aan Yeet! te retourneren.
  2. Afnemer dient de in lid 1 bedoelde zaken afzonderlijk op te slaan en als zijnde eigendom van Yeet! of de derde(n) te kenmerken of te waarmerken.
  3. Het is Afnemer niet toegestaan ten behoeve van derden enige zekerheids- of andere (al dan niet beperkte) rechten te (doen laten) vestigen op de in lid 1 bedoelde zaken.
  4. Het is Afnemer niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken door of voor derden te laten gebruiken voor - of in verband met - enig ander doel dan de uitvoering van de tussen Yeet! en Afnemer gesloten overeenkomst. De in lid 1 bedoelde zaken mogen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de door Yeet! daarvoor verstrekte voorwaarden of richtlijnen.
  5. Afnemer is verplicht aan Yeet! onverwijld mededeling te doen van eventuele acties of gepretendeerde rechten van derden op de in lid 1 bedoelde zaken. Afnemer vrijwaart Yeet! voor aanspraken van derden als bedoeld in de eerste volzin en is aansprakelijk voor alle schade die Yeet! daardoor lijdt of mocht gaan lijden.
  6. In geval aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken als bedoeld in lid 1 vervangen of hersteld moeten worden, is Afnemer gehouden de daarmee gepaard gaande kosten aan Yeet! te vergoeden.
  7. Bij overtreding van één van de verplichtingen in de voorgaande leden, is Afnemer een direct opeisbare boete van € 5.000,-- per overtreding verschuldigd, te vermeerderen met € 1.000,-- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt, alles onverminderd het recht op nakoming en aanvullende schadevergoeding. De wettelijke (handels)rente over de boete is eveneens direct en ineens opeisbaar.
  8. Yeet! heeft het recht om zaken, die aan haar door of namens Afnemer ter beschikking zijn gesteld of zijn (af)geleverd, na onafgebroken bezit / houderschap gedurende 12 maanden te vernietigen, tenzij Afnemer vóór afloop van die periode schriftelijk te kennen geeft die zaken terug te willen nemen.

  Artikel 15 - Ontbinding

  1. Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Yeet! tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Yeet! gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van Yeet! op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
  2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, liquidatie van de zaken van Afnemer, diens overlijden of indien Afnemer door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is Afnemer verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan Yeet! In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2, is iedere vordering die Yeet! heeft op Afnemer direct en volledig opeisbaar en vervalt de bevoegdheid tot doorverkoop als bedoeld in artikel 13 lid 2 vanaf het moment dat Yeet! op grond van het bepaalde in dit artikel de ontbinding van de met Afnemer gesloten overeenkomst heeft ingeroepen.

  Artikel 16 - Intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit

  1. Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Yeet! zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door Yeet! ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, ontwikkelde recepturen, formules en dergelijke, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (project)plannen, rapportages, (Product)verpakkingen en dergelijke dan wel dergelijke rechten op de aan Yeet! toebehorende zaken als bedoeld in artikel 14.
  2. Alle door Yeet! verstrekte stukken, zoals recepturen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, (Product)verpakkingen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Yeet! worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
  3. In geval van opdrachten van Afnemer tot (re)productie van goederen of door deze verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart Afnemer Yeet! voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.
  4. Yeet! is / blijft gerechtigd om de door hem verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Afnemer af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer of derden. Dit, zonder dat Yeet! daarvoor enigerlei vergoeding aan Afnemer of een derde is verschuldigd.

  Artikel 17 - Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
  2. Op de tussen Yeet! en Afnemer tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
  3. In geval Yeet! en Afnemer van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de tot stand gekomen overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden, is de Nederlandse versie van de overeenkomst dan wel van deze Algemene Voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.
  4. De Nederlandse rechter is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen Yeet! en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingend rechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.